Do điều chỉnh phân công môn Công nghệ và ngày bộ môn nên gửi GVCN, GVBM thời khóa biểu áp dụng từ ngày 17/9/2018. BGH đề nghị quý thầy cô xem kỹ có trùng ...