Căn cứ vào công văn số 222/PGDĐT-THCS ngày 29 tháng 3 năm 2021 của Phòng GDĐT huyện Hồng Ngự về việc hướng dẫn kiểm tra, đánh giá cuối kỳ, tổ chức sơ kết học ...